NEWS UPDATE :  
Sambutan Kepala Sekolah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah washolatu wasalamu ala rasulillah syyidina muhammad ibni abdillah, Amma Ba'du

Puji syukur kita haturkan kepada Allah subḥānahu wataʿālā, atas izin dan ridho-nya Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Subulus Salam Kota Tegal berdiri tahun 2016, menyungsung tekad mencetak kader persyarikatan secara khusus dan kader ummat secara umum yang unggul dalam ilmu danadab serta mengembangkan potensi bakat yang dimiliki para santri sebagai anugrah dan sang pencipta agar berguna bagi diri, keluarga dan masyarakat di dunia dan akhirat. 
Berita